ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
ProductBusDetail
 • Export Factoring

 • จุดเด่น

 • แฟคเตอริ่งเพื่อการส่งออกคืออะไร


  เป็นบริการแก่ผู้ส่งออกที่ได้รับคำสั่งซื้อซึ่งไม่มีการเปิด Letter of Credit (L/C) โดยมีรายละเอียดของบริการ ดังนี้

  1. การเช็คเครดิตของผู้ซื้อในต่างประเทศ
  2. การค้ำประกันความเสี่ยงจากหนี้สูญ กรณีผู้ซื้อมีปัญหาการจ่ายเงิน
  3. การให้เงินล่วงหน้า เช่นเดียวกับการใช้วงเงินแฟคเตอริ่งสำหรับการขายในประเทศ
  4. ติดตามการชำระเงินเมื่อหนี้ครบกำหนด หากผู้ซื้อมีปัญหาการจ่ายเงินจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามยอดหนี้ภายใน 120 วัน หลังหนี้
   ครบกำหนด
 • รายละเอียด

 • ที่มาของแฟคเตอริ่งเพื่อการส่งออก
  • ผู้ซื้อในต่างประเทศนิยมชำระค่าสินค้าผ่านทางการเรียกเก็บเงินตามกำหนดเวลา(Documents against Acceptance: D/A) การเรียกเก็บเงินทันทีเมื่อส่งมอบเอกสาร(Documents against Payment: D/P) และการเปิดบัญชี (Open Account) มากขึ้น
  • เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ
  • การขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารภายใต้เงื่อนไขการค้าแบบ D/A, D/P และ Open Account เป็นสิ่งที่ยากลำบาก
  • ธนาคารต้องการหลักประกันที่มีมูลค่าสูงในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ
  • ขาดเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในกิจการ

  วงจรแฟคเตอริ่งเพื่อการส่งออก
   


  หน้าที่ของแฟคเตอริ่งเพื่อการส่งออก

  บริการติดตามการชำระค่าสินค้า และค้ำประกันการชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อ

  • ติดตามการชำระค่าสินค้า โดยสถาบันการเงินในประเทศเดียวกับผู้ซื้อ
  • คุ้มครองความเสี่ยงเต็มร้อยตามมูลค่าใบแจ้งหนี้ (Invoice)
  • คุ้มครองทันที เมื่อสินค้าออกจากท่าเรือ ถึงแม้ว่าผู้ซื้อจะปฏิเสธการรับสินค้า
  • การจ่ายเงินชดเชยมีกำหนดเวลาที่แน่นอนภายใน 120 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระใน Invoice
  • ขั้นตอนการรับชำระเงินไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องยื่นคำร้องขอรับเงินชดเชย
  • ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ หรือค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในภายหลังบริการตรวจสอบฐานะเครดิตของผู้ซื้อในต่างประเทศ
  • ตรวจสอบโดยสถาบันการเงินซึ่งอยู่ในประเทศเดียวกันกับผู้ซื้อ
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน สถานภาพทางกฎหมาย ภาวะเศรษฐกิจ ชื่อเสียงในวงการค้า ฯลฯ
  • ในกรณีที่จำเป็นต้องติดต่อผู้ซื้อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ขายก่อน
  • ระยะเวลาในการตรวจสอบ 2 - 4 สัปดาห์
  • แจ้งผลพร้อมค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

  ประโยชน์ของแฟคเตอริ่งเพื่อการส่งออก
  • ตรวจสอบเครดิตของผู้ซื้อ เพิ่มความมั่นใจในการขายสินค้า
  • ค้ำประกันหนี้สูญ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
  • บริการจัดเก็บและติดตามหนี้ ลดภาระและทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอน
  • เพิ่มโอกาสในการค้า หากผู้ซื้อไม่ต้องการเปิด L/C หรือเปลี่ยนเงื่อนไขการซื้อ
  • เลือกใช้บริการได้เฉพาะส่วนที่ต้องการ

  ความเสี่ยงที่ได้รับการคุ้มครอง
  • ความเสี่ยงทางการค้า
   • ผู้ซื้อปฏิเสธการรับสินค้า
   • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระ หลังรับสินค้า
   • ผู้ซื้อล้มละลาย
  • ความเสี่ยงทางการเมือง 
   • การควบคุมเงินโอน
   • การห้ามหรือยกเลิกสิทธิการนำเข้าที่ผู้ซื้อได้รับ
 • วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

 • รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ