อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง หน่วย :
ร้อยละต่อปี
1.   ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) 6.63
2.   ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) 7.40
3.   ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) 8.10
4.1 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากจำนวนเงินไม่น้อยกว่า จำนวนที่กู้ยืม อัตราต่ำสุด
- หลักประกันเป็นเงินฝากประจำของบุคคลธรรมดา 2.15
- หลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา 0.65
- หลักประกันเป็นเงินฝากประจำของนิติบุคคล 1.90
- หลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ของนิติบุคคล 0.52
- ส่วนต่างสูงสุดเหนืออัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝาก จำนวนเงินไม่น้อยกว่าจำนวนที่กู้ยืม 3.00
4.2 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากจำนวนเงินไม่น้อยกว่า จำนวนที่กู้ยืม  
- อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำที่เป็นหลักประกัน บวกด้วย ส่วนต่างสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 3.00  
4.3 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นตั๋วแลกเงินกสิกรไทย มูลค่าของตั๋วแลกเงินไม่น้อยกว่า จำนวนเงินที่กู้ยืม  
- อัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงินกสิกรไทยที่เป็นหลักประกัน บวกด้วย ส่วนต่างสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 3.00  
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย
มีหลักประกัน 2/ ไม่มีหลักประกัน (ส่วนที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับ)
5. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ MRR+5
(=ร้อยละ 13.10)

MRR+10(=ร้อยละ 18.10)3/,

MRR+15 (=ร้อยละ 23.10)4/

MRR+5
(=ร้อยละ 13.10)
6. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 15.00

MRR+12(=ร้อยละ 20.10)3/ ,

MRR+17(=ร้อยละ 25.10)4/ 

ร้อยละ 15.00
สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง O/D Revolving ระยะสั้น
(<1 ปี)
ระยะยาว
(> 1 ปี)
7. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ MRR+5
(=ร้อยละ 13.10)
MRR+5
(=ร้อยละ 13.10)
MRR+5
(=ร้อยละ 13.10)
MRR+5
(=ร้อยละ 13.10)
8. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หรือผิดนัดชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยกู้เบิกเงิน
เกินบัญชีโดยไม่มีสัญญา หรือส่วนที่เกินวงเงินตามสัญญา
ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 15.00
สินเชื่อเพื่อการเกษตร
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง O/D Revolving ระยะสั้น
ระยะยาว
(> 1 ปี)
7. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ MRR+1.5
(=ร้อยละ 9.60)
MRR+1.5
(=ร้อยละ 9.60)
MRR+1.5
(=ร้อยละ 9.60)
MRR+1.5
(=ร้อยละ 9.60)
8. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หรือผิดนัดชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยกู้เบิกเงิน
เกินบัญชีโดยไม่มีสัญญา หรือส่วนที่เกินวงเงินตามสัญญา
ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 15.00 ร้อยละ 15.00
สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ โครงการสินเชื่อที่ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์กสิกรไทย
สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้รวมไม่เกิน 50.0 ล้านบาทต่อปี
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง O/D Revolving ระยะสั้น

ระยะยาว
(> 1 ปี)
7. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติ MRR+11
(=ร้อยละ 19.10)
    MRR+9
(=ร้อยละ 17.10)
8. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข
หรือผิดนัดชำระหนี้และอัตราดอกเบี้ยกู้เบิกเงิน
เกินบัญชีโดยไม่มีสัญญา หรือส่วนที่เกินวงเงินตามสัญญา
MRR+15
(=ร้อยละ 23.10)
    MRR+15
(=ร้อยละ 23.10)

หมายเหตุ

2/  สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน ได้แก่ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้านทวีทรัพย์ สินเชื่อรวงข้าวพิทักษ์สิน และ สินเชื่ออเนกประสงค์
3/  สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ได้แก่ สินเชื่อเพิ่มพูนสุข สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4/  สินเชื่อบุคคลประเภทอื่นๆแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882