ลูกค้าบุคคล
ProductPersonDetail
 • สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญ

  บริการสินเชื่อในรูปแบบเงินกู้สำหรับข้าราชการบำนาญ

  เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

  โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร

  ด้วย K-Personal Loan for Pensioner (สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย)
 • จุดเด่น

  • เงินกู้เอนกประสงค์ สำหรับกลุ่มลูกค้าวัยเกษียณ สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ เพียงใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ ชำระหนี้โดยการหักเงินบำนาญ ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้กู้สะดวกในการชำระหนี้คืนธนาคาร
 • รายละเอียด

 • วงเงินสินเชื่อ

   สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

   

  อัตราดอกเบี้ย

  MRR -1.15% ต่อปี

   

  ระยะเวลาผ่อนชำระ

  สูงสุด 30 ปี

   

  ค่าธรรมเนียม

  - ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้

  - ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้

  - ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ (เงินกู้ 2,000 บาท ต่ออากรแสตมป์ 1 บาท เศษ 2,000 บาท คิดเป็นอากร 1 บาท)

   

  ลักษณะการรับเงินกู้

   ธนาคารจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ เข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย ตามที่ผู้กู้ได้ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นจำนวนเงินสุทธิ

  ที่หักค่าอากรแสตมป์แล้ว

   

  วิธีการผ่อนชำระคืนเงินกู้

   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ หักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้ นำส่งให้ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้

   

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย
  • ไม่จำกัดอายุผู้กู้
  • เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือน ที่กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร

   

  เอกสารประกอบการสมัคร

  •  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  •  ต้นฉบับ หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด ที่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตรา กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด ด้วยหมึกสีแดง
  • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยที่ยังเดินบัญชีอยู่ (เพื่อใช้สำหรับโอนเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติ)

         คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

        คลิกที่นี่เพื่อดูตารางเปิดเผยข้อมูล_สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย

   

 • วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

 • สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 กด 04
 • รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ