ลูกค้าบุคคล
ProductPersonDetail
 • แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

  ให้คุณสมัครบริการได้ง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น กับบริการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต เพื่อให้การกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เพียงดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมกรอกรายละเอียด และนำส่งมายังช่องทางธนาคารฯ ที่คุณสะดวกเพื่อสมัครบริการ
 • จุดเด่น

 • รายละเอียด

 • วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

 • แบบฟอร์มขอยกระดับบัตรเครดิต

  สำหรับผู้ถือบัตรที่ต้องการยกระดับบัตรเครดิตจากเดิม เพื่อเปลี่ยนเป็นประเภทบัตรใหม่ให้ได้วงเงินสูงขึ้น และทำการยกเลิกบัตรเดิมที่ถืออยู่ปัจจุบัน

  ท่านสามารถกรอกและส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารมายัง

  ฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย
  เลขที่ 47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  หรือ สาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ 

  หนังสือขอให้ธนาคารดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิต

  • หนังสือขอให้ธนาคารดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิต (แบบที่ 1)
   สำหรับผู้ถือบัตรที่มีความประสงค์จะขอทำรายการดังต่อไปนี้
   • ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการส่งเอกสาร
   • จัดทำบัตรเครดิตใหม่ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล
   • จัดทำบัตรเครดิตใหม่ เนื่องจากบัตรชำรุด 
   • ขอชำระรายการใช้จ่ายบัตรเครดิตด้วยเงินสด หรือ เช็ค
   • ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินจากเดิม
   • ขอออกรหัสประจำบัตรเครดิตใหม่
   • ขอเปลี่ยนแปลงวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต

  ท่านสามารถกรอกและส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารมายัง

  ฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย
  เลขที่ 47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  หรือ สาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ 

  ท่านสามารถกรอกและส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารมายัง

  ฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย
  เลขที่ 47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  หรือ สาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ 

   

  ขอเพิ่ม-ลดวงเงินหมุนเวียนถาวร บัตรเครดิต

  สำหรับผู้ถือบัตรที่ต้องการขอเพิ่มหรือลดวงเงินของบัตรเครดิตที่ถืออยู่ปัจจุบัน โดยจะยังถือบัตรใบเดิม

  ท่านสามารถกรอกและส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารมายัง

  ฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย
  สำนักแจ้งวัฒนะ อาคารเมืองทองธานี ชั้น7 
  เลขที่ 47/7 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  หรือ สาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ 

   

  แบบฟอร์มทักท้วงรายการใช้บัตรเครดิต

  • แบบฟอร์มทักท้วงรายการใช้บัตรเครดิต
  • กรอกรายละเอียด และลงนามในแบบฟอร์มทักท้วงการใช้บัตร พร้อมแนบเอกสารประกอบตามสาเหตุที่ระบุไว้ในเอกสารแนบหน้า 2-3 ส่งกลับมายังธนาคารกสิกรไทย ทางโทรสารหมายเลข 02-504-4711 หรือ email address: chargebackcenter@kasikornbank.com
 • รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ