ลูกค้าบุคคล
ProductPersonDetail
 • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับบุคคลที่มีถิ่นอยู่นอกประเทศ


  สามารถใช้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยที่คุณเปิดบัญชีไว้ เพื่อทำธุรกรรมการเงินได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 • จุดเด่น

 • ช่วยลดความเสี่ยงของความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน  และคุณมีภาระที่จะต้องชำระภาระผูกพันเป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคตให้คุณบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • รายละเอียด


 • สำหรับบุคคล / นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non - Resident)

  ประเภทบัญชี

  ยอดเงินคงเหลือ

  แหล่งที่มาของเงินฝาก

  เอกสารประกอบการฝากเงินเข้าบัญชี FCD

  วิธีการนำฝาก

  การถอนเงินจากบัญชี FCD

  บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non - Resident)

  ไม่จำกัดจำนวน

  • แหล่งเงินได้ในต่างประเทศ
  • รับโอนมาจากบัญชี FCD อื่นของตน หรือบัญชี FCD ของ ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-Resident:NR) รายอื่น
  • เงินกู้ยืมสกุลต่างประเทศจากธนาคารในประเทศไทย
  • รับชำระจากบุคคล/ นิติบุคคลไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  • เงินตราต่างประเทศที่ถอนเงินบาทจากบัญชี NRBA*หรือ NRBS**ไปซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชีFCD ของตนเอง
  • เงินตราต่างประเทศที่ชาวต่างประเทศนำเงินบาทมาซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชีFCD (เฉพาะเงินบาทที่ได้รับจากการทำงานในประเทศไทย
  • กรณีนำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศ ตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่าเพื่อฝากเข้าบัญชีFCD ต้องแสดงเอกสารแหล่งที่มาของเงินบาท เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นต้น
  • ธนบัตรต่างประเทศ
  • ดร๊าฟต์ต่างประเทศ
  • เช็คเดินทางต่างประเทศ
  • เงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
  • นำเงินบาทมาซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD***
  • เงินที่โอนระหว่างบัญชี FCD ของ NR รายนั้น
  • เงินที่โอนจากบัญชี FCD ของบุคคล/นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อชำระภาระผูกพันให้แก่บุคคล/นิติบุคคลต่างประเทศโดยฝากเข้าบัญชี FCD

   

  • กรณีถอนรับเป็นสกุลเงินต่างประเทศถอนได้ทุกกรณีไม่ต้องแสดงเอกสารประกอบและไม่ต้องกรอกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

   

  วิธีการรับเงิน:

  • ถอนเพื่อรับธนบัตรต่างประเทศ
  • ถอนเพื่อรับดร๊าฟต์ต่างประเทศ
  • ถอนเพื่อรับเช็ดเดินทางต่างประเทศ
  • ถอนเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท****
  • ถอนเพื่อโอนไปต่างประเทศ
  • ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชีFCD

  หมายเหตุ :
  * บัญชี NRBA (Non-Resident Baht Account) หมายถึงบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non - Resident) เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป
  ** บัญชี NRBS (Non-Resident Baht Account for Securities) หมายถึง บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ(Non - Resident) เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น
  *** กรณีการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีFCD ตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า ต้องกรอกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
  **** กรณีถอนและรับเป็นเงินบาทตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่า ต้องกรอกแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และแสดงหลักฐานว่ามีภาระที่ต้องชำระตามกิจกรรม การค้า บริการหรือการลงทุนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนใช้บริการ   

  สกุลเงินที่เปิดให้บริการ 10 สกุลเงิน

    • ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   (USD)
    • ดอลลาร์สิงคโปร์    (SGD)
    • ดอลลาร์ออสเตรเลีย   (AUD)
    • ดอลลาร์แคนาดา   (CAD)
    • ดอลลาร์ฮ่องกง    (HKD)
    • เยนญี่ปุ่น    (JPY)
    • ปอนด์สเตอร์ลิง     (GBP)
    • ฟรังค์สวิส      (CHF)
    • ยูโร    (EUR)
    • หยวน    (CNY)

     

    บริการ

    บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

    บัญชีเงินฝากประจำ

    สำหรับบุคคล/ นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident)

    สำหรับบุคคล / นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non - Resident)

    สำหรับบุคคล/ นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident)

    สำหรับบุคคล / นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non - Resident)

    เงินฝากขั้นต้น

    ไม่กำหนด

    USD 10,000

    ไม่กำหนด

    USD 500

    ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ
    เฉลี่ยต่อเดือน

    ไม่มีขั้นต่ำ

    USD 5,000
    กรณีต่ำกว่าที่กำหนด คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีต่อเดือน USD10

    ไม่มีขั้นต่ำ

    ไม่กำหนด

    การจ่ายดอกเบี้ย

    จ่ายเข้าบัญชี ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ
    25 ธันวาคม
    (กรณีตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร จะจ่ายดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป)

    1. จ่ายตามเวลาครบกำหนดการฝาก 1, 3, 6, 9 และ 12 เดือน
    2. กรณีถอนก่อนกำหนด

     -  ระยะเวลาฝากไม่ถึง 1 เดือน ไม่จ่าย
     -  ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 1 เดือน จ่ายตามอัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

     

    อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

     ประเภทของการฝาก-ถอน

     ฝาก*

     ถอน*

    นำเงินบาทมาแลกเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชี FCD 

    ไม่คิดค่าธรรมเนียม

    -

    ถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาทหรือถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชีของตนเอง

    -

    ไม่คิดค่าธรรมเนียม

    ธนบัตรต่างประเทศ

    ค่าธรรมเนียมการฝากเข้าบัญชี
    1% ของจำนวนเงินที่ฝาก
    ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการ

    ค่าธรรมเนียมการถอนจากบัญชี
    1%  ของจำนวนเงินที่ถอน
    ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ

    เช็คเดินทาง

    ค่าธรรมเนียมการฝากเข้าบัญชี
    อากรแสตมป์ 3 บาท
    + ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตราสาร
    เช็คเดินทาง = 150 บาท

    -

    ดราฟต์ต่างประเทศ (กรณีฝากหมายถึง ธนาคารรับซื้อดราฟต์ที่ระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้จ่าย)

    ค่าธรรมเนียมการฝากเข้าบัญชี
    USD,CNY = 0.25 % ของจำนวนเงินที่ฝาก
    Others = 0.50% ของจำนวนเงินที่ฝาก
    ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการ
    + อากรสแตมป์ 3 บาท
    + ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตราสาร
    ดราฟต์ = 200 บาท และค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (ถ้ามี)

    ค่าธรรมเนียมการถอนจากบัญชี
    USD,CNY = 0.25 % ของจำนวนเงินที่ถอน
    Others = 0.50% ของจำนวนเงินที่ถอน  
     ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการ
    + อากรสแตมป์ 3 บาท
    + ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตราสาร
    ดราฟต์=200บาท 

    ดราฟต์ต่างประเทศ (กรณีธนาคารรับฝากดราฟต์ที่ระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้จ่าย)

    อากรสแตมป์ 3 บาท
    +ค่าเรียกเก็บ 10 USD
    +ค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (ถ้ามี)

    -

    ดราฟต์ต่างประเทศ (กรณีธนาคารรับซื้อดราฟต์ที่ระบุธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จ่าย)

    อากรสแตมป์ 3 บาท
    + ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตราสาร 150 บาทต่อรายการ

    -

    เงินโอนต่างประเทศ

    ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เงินโอน 
    0.25% ของจำนวนเงินที่ฝาก
    - กรณีจ่ายด้วยเงินบาท เรียกเก็บ ขั้นต่ำ 200 บาท, ขั้นสูง 500 บาท
    - กรณีหักจากบัญชี FCD เรียกเก็บ ขั้นต่ำ 10 USD , ขั้นสูง 25 USD

    ค่าธรรมเนียมการถอนจากบัญชี
    USD,CNY = 0.25 % ของจำนวนเงินที่ถอน
    Others = 0.50% ของจำนวนเงินที่ถอน  
     ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อรายการ
    + ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เงินโอน
     กรณีจ่ายด้วยเงินบาท = 500 บาท
     กรณีหักจากบัญชี FCD = 25 USD
    + Pay in full (กรณีลูกค้าต้องการให้ปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน)
    ยกเว้น- บัญชี DSFCD (บุคคลธรรมดา ไม่ต้องเสีย Commission In Lieu )

     

    คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการฝาก – ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD)

    อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
    คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ

    ภาษีของดอกเบี้ยเงินฝาก
    มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการฝากเงินในบัญชีสกุลบาท
           - บุคคลธรรมดาคนไทย    เสีย 15%
           - นิติบุคคลไทย               เสีย   1%

 • วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

 • ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non - Resident) หมายถึง

  • บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีใบต่างด้าวหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
  • กิจการสถาบันกองทุนสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
  • สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย
  • องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
  • บุคคลธรรมดาต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 3 เดือน)
  • บุคคลธรรมดาต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานชั่วคราวในประเทศไทย
  • สถานทูตต่างประเทศ และผู้ได้รับเอกสิทธิ์ทูต
  • เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานชาวต่างประเทศของสถานทูตต่างประเทศ
  • ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ
  • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวต่างประเทศของทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติองค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในประเทศไทย

  สาขาของธนาคารที่ให้บริการ
  เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดตามที่ ธปท. ประกาศ
  เวลาเปิดทำการสาขาถึง 16.30 น.
  คลิกที่นี่  เพื่อดูรายชื่อสาขาที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
  คลิกที่นี่  เพื่อดูเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  K-Contact Center  โทร. 02-8888888

 • รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ