ลูกค้าบุคคล
ProductPersonDetail
  • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศสำหรับบุคคลที่มีถิ่นอยู่นอกประเทศ


    สามารถใช้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยที่คุณเปิดบัญชีไว้ เพื่อทำธุรกรรมการเงินได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

  • จุดเด่น

  • บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารกสิกรไทย ช่วยให้ท่านบริหารรายรับและรายจ่ายเงินตราต่างประเทศได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอีกต่อไป

  • รายละเอียด

  • บุคคลที่สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
    • สำนักงาน สาขา เเละตัวเเทนของบุคคล/นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย
    • กิจการ  สถาบัน หรือบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ
    • รัฐบาลเเละองค์การของต่างประเทศ  สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชำนัญพิเศษเเห่งองค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย
    • เจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่น  ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสถานทูต  สถานกงสุล  ทบวงการชำนัญพิเศษฯ  องค์การหรือสถาบัน ระหว่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย
    • ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัย หรือปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
    • ชาวไทยที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศเป็นการถาวร

     

    การฝากเงินเข้าบัญชี FCD
    • ณ วันที่ฝากเงิน ลูกค้าไม่ต้องแสดงหลักฐานภาระหนี้เงินตราต่างประเทศที่ต้องชำระในอนาคต

     

    แหล่งที่มาของการฝากเงินเข้าบัญชี
    • รายได้จากต่างประเทศ เช่น การรับชำระค่าสินค้า ค่าบริการ รับชำระเงินกู้หรือดอกเบี้ยเงินกู้ และรายได้ประเภทอื่นๆ 
    • เงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากกิจการวิเทศธนกิจ  (BIBF)
    • เงินที่โอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นของบุคคลเดียวกัน
    • เงินที่โอนมาจากบัญชีของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident Account)
    • เงินที่โอนมาจากบัญชีของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศบุคคลอื่น (Non-Resident Account)
    • เงินบาท (เฉพาะเงินออมที่ได้รับจากการทำงานในประเทศไทย) ที่ลูกค้ามาแลกซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนเอง

     

    หลักเกณฑ์การถอนเงินจากบัญชี
    • ถอนได้ทุกวัตถุประสงค์ โดยแสดงหลักฐานประกอบ

     

    การยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
    • ไม่ต้องยื่นแบบทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

     

    10 สกุลเงินตราต่างประเทศที่ให้บริการ
    • ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   US  Dollar                 (USD)
    • ดอลลาร์สิงคโปร์           Singapore  Dollar    (SGD)
    • ดอลลาร์ออสเตรเลีย     Australian  Dollar     (AUD)
    • ดอลลาร์แคนาดา          Canadian  Dollar      (CAD)
    • ดอลลาร์ฮ่องกง             Hong  Kong  Dollar  (HKD)
    • เยนญี่ปุ่น                      Japanese  Yen          (JPY)       
    • ปอนด์สเตอร์ลิง             Pound  Sterling         (GBP)
    • ฟรังค์สวิส                      Swiss  Franc             (CHF) 
    • ยูโร                               Euro                            (EUR) 
    • หยวน                            Chinese Yuan           (CNY)

     

    เงื่อนไข

    จำนวนเงินในบัญชี

    จำนวนเงินในการฝากครั้งแรก  10,000 USD หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น
    ยอดคงเหลือขั้นต่ำ  จำนวนเงินคงเหลือต่อวันเฉลี่ยทั้งเดือน (Monthly  Average  Daily  Balance)  ไม่ต่ำกว่า 5,000 USD หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น  หากต่ำกว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 10 USD ต่อเดือนหรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น 
    ยอดคงเหลือสูงสุด (ทุกสกุลเงินทุกบัญชีของผู้ฝากรายเดียวกันรวมกันตามระเบียบ ธปท.) ไม่จำกัดจำนวน

     

    เอกสารประกอบการขอเปิดบัญชี

    บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

    • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์การที่น่าเชื่อถือ 
    • กรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีเอกสาร Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเพิ่มเติม

    นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

    • รายงานการประชุมกรรมการที่แสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีกับธนาคาร รวมทั้งกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองพร้อมประทับตรา
    • หนังสือรับรองการจดทะเบียน
    • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท แสดงการจดทะเบียนชื่อ และอำนาจของกรรมการ และวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลที่บริษัทนั้นตั้งอยู่ และมีการรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ
    • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้บริหาร หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์การที่น่าเชื่อถือ (เอกสารที่กล่าวมานี้ให้หมายความรวมถึง ใบแทนหรือบัตรชั่วคราวที่ใช้ระหว่างรอการออกเอกสารดังกล่าวด้วย)
    • หนังสือบริคณห์สนธิ
    • กฎข้อบังคับ
    • รายชื่อผู้บริหาร 
    • หนังสือมอบหมายให้ลงลายมือชื่อในเช็ค (ถ้ามี)

    สถานทูต ต่างประเทศ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่ง องค์การสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบัน ระหว่างประเทศ

    • หนังสือแสดงความจำนงขอเปิดบัญชีกับธนาคารพร้อมกำหนดอำนาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
    • บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาที่มีการรับรองสำเนาอย่างถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กร หรือหน่วยงานนั้น               

     

    อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

    คลิกที่นี่   เพื่อดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ

     

    ภาษีของดอกเบี้ยเงินฝาก

    มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการฝากเงินในบัญชีสกุลบาท คือ สำหรับบัญชี FCD ประเภทออมทรัพย์

    - บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติ   เสีย 15%
    - นิติบุคคลต่างประเทศ        เสีย 15%

     

    อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

    ประเภทของการฝาก-ถอน

    ฝาก*

    ถอน*

    นำเงินบาทแลกเป็นเงินตราต่างประเทศและฝากเข้าบัญชี FCD

    ไม่คิดค่าธรรมเนียม

    -

    ถอนเพื่อแลกเป็นเงินบาทหรือถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชีของตนเอง หรือโอนไปบัญชีของธุรกิจในเครือที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 50%

    -

    ไม่คิดค่าธรรมเนียม

    ธนบัตรต่างประเทศ

    ค่าธรรมเนียมการฝากเข้าบัญชี1% ของจำนวนเงินที่ฝาก ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาท

    ค่าธรรมเนียมการถอนจากบัญชี 1%  ของจำนวนเงินที่ถอน ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท
    เช็คเดินทาง ดราฟต์ต่างประเทศ (กรณีฝากหมายถึง ธนาคารรับซื้อดราฟต์ที่ระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้จ่าย)

    ค่าธรรมเนียมการฝากเข้าบัญชี USD = 0.25 % ของจำนวนเงินฝาก Others = 0.50% ของจำนวนเงินฝาก  ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาท+ อากรสแตมป์3 บาท+ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตราสารเช็คเดินทาง = 30 บาทดราฟต์ = 200 บาท และค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (ถ้ามี)

    ค่าธรรมเนียมการถอนจากบัญชี USD = 0.25 % ของจำนวนเงินถอน Others = 0.50% ของจำนวนเงินถอน    ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาท+ อากรสแตมป์ 3 บาท+ ดราฟต์ = 200 บาท 

    ดราฟต์ต่างประเทศ (กรณีธนาคาร รับฝากดราฟต์ที่ระบุธนาคารต่างประเทศเป็นผู้จ่าย)

    อากรสแตมป์3 บาท+ค่าเรียกเก็บ 10 USD+ค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (ถ้ามี)

    -

    ดราฟต์ต่างประเทศ (กรณีธนาคารรับซื้อดราฟต์ที่ระบุธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จ่าย)

    อากรสแตมป์3 บาท+ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ตราสาร 150 บาทต่อรายการ

    -

    เงินโอนต่างประเทศ

    ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เงินโอน 0.25% ของจำนวนเงินฝาก
    - กรณีหักจากบัญชีเงินบาท เรียกเก็บ ขั้นต่ำ 200 บาท, ขั้นสูง 500 บาท
    - กรณีหักจากบัญชี FCD เรียกเก็บ ขั้นต่ำ 10 USD , ขั้นสูง 25 USD

    ค่าธรรมเนียมการถอนจากบัญชี USD = 0.25 % ของจำนวนเงินถอน Others = 0.50% ของจำนวนเงินถอน    ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาท+ ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เงินโอน กรณีหักจากบัญชีเงินบาท = 500 บาท กรณีหักจากบัญชี FCD = 25 USD+ Pay in full (กรณีลูกค้าต้องการให้ปลายทางได้รับเงินเต็มจำนวน)


    หมายเหตุ: * ธนาคารกสิกรไทยขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและรายละเอียดเงื่อนไขในการให้บริการข้างต้น โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

    คลิกที่นี่  เพื่อดูอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

    คลิกที่นี่ เพื่อดูเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

     
    สาขาของธนาคารที่ให้บริการ

    คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อสาขาที่ให้บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

  • วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

  • วิธีการฝากเงินเข้าบัญชี
    • ฝากด้วยธนบัตรต่างประเทศ
    • ฝากด้วยเช็คเดินทางต่างประเทศ
    • ฝากด้วยดราฟต์ต่างประเทศ
    • ฝากด้วยเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
    • ฝากโดยการโอนเงินระหว่างบัญชี FCD
    วิธีการถอนเงินจากบัญชี FCD
    • ถอนเพื่อรับเป็นธนบัตรต่างประเทศ 
    • ถอนเพื่อรับเป็นเช็คเดินทางต่างประเทศ
    • ถอนเพื่อรับเป็นดราฟต์ต่างประเทศ
    • ถอนเพื่อโอนเงินออกไปต่างประเทศ
    • ถอนเพื่อโอนระหว่างบัญชี FCD 
    • ถอนเพื่อรับเป็นเงินบาท
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    K-Contact Center  โทร. 0 2888 8888

  • รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ